ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ

การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำรวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

การจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทันเทคโนโลยี มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนและสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/ศาลา/หอประชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนา ระบบฐานข้อมูล

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน

พัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

       

 

 

 

 


ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.161.116.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,098,991

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.